Avís Legal i política de privadesa

 

La pàgina web www.pereiv.cat és titularitat de ESCOLA PERE IV i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com de l’obligació d’Informació a l’usuari contemplada en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en virtut del com li informa que les dades personals que ens pugui facilitar a través de MAIL O FORMULARI DE CONTACTE, no seran incorporats als fitxers registrats en l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que són titularitat de ESCOLA PERE IV tret que posteriorment s’iniciï una relació entre l’USUARI i ESCOLA PERE IV , en aquest cas seran incorporats les dades facilitades, i en el moment de les quals el client serà informat en els termes que estableix la LOPD i el seu reglament de desenvolupament.

S’adverteix expressament a l’usuari que les comunicacions remeses a través del FORMULARI DE CONTACTE no disposen de mecanisme algun de xifrat de dades, per la qual cosa les dades proporcionades mitjançant aquesta comunicació, en el transcurs de l’enviament fins a la nostra bústia, podria ser interceptat per un tercer. Una vegada rebut el mail, ESCOLA PERE IV garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, havent adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, malament ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Aquest lloc pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en les quals, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Li aconsellem llegir les indicacions que sobre aquest tema contingui cada pàgina web que visiti. Vostè passarà a ser l’únic responsable de les seves connexions amb tals pàgines.

ESCOLA PERE IV és un centre d’educació , amb domicili en C/ Bilbao, 103-117 08005 BARCELONA amb CIF Q0801348D .

El centre educatiu és titular del domini www.pereiv.cat i la seva adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions electròniques d’Usuaris i tercers és a8062675@xtec.cat

ESCOLA PERE IV sol·licita, recapta o, simplement, emmagatzema una sèrie de dades i informacions que l’Usuari introdueix a la Web , a través de qualsevol formulari electrònic o fulla de captació ja sigui durant la navegació a la Web, ESCOLAPERE IV també pot recaptar i emmagatzemar informació del seu dispositiu.

ESCOLA PERE IV informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades vigent i, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre de Desenvolupament de la LOPD. D’acord amb el que es disposa en la referida normativa, ESCOLA PERE IV manifesta que només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, en els termes continguts en els Termes i Condicions del Servei, serveis i activitats atribuïdes per la Llei, si bé es reserva el dret d’utilitzar les dades que constin en les seves bases de dades per realitzar estudis estadístics dels Usuaris registrats i de l’ús que donen a la Web.

A aquest efecte, per mitjà de la present i, en qualsevol cas, mitjançant la introducció de qualssevol dades de caràcter personal en qualsevol formulari electrònic, ja sigui tant el procés de registre com en els termes exposats en la Clàusula precedent, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliti a la companyia als fitxers automatitzats titularitat de ESCOLA PERE IV , degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així mateix, l’Usuari presta el seu consentiment exprés a ESCOLA PERE IV per al tractament de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol operació realitzada, a fi d’accedir a la informació i als serveis facilitats per ESCOLA PERE IV ,i si escau, per al manteniment de la relació contractual, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per qualsevol mitjà inclòs l’electrònic.

Finalment, l’Usuari, mitjançant l’acceptació en els termes continguts en la present Clàusula, es compromet a complir durant la seva navegació, les seves obligacions contingudes en la present Política de Privadesa i a assumir l’abast de les garanties de ESCOLA PERE IV atorgades a través de la mateixa o de la qual resulti vigent a cada moment.

ESCOLA PERE IV es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal conformement al que es disposa en la normativa d’aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitats, tant per part de ESCOLA PERE IV com dels empleats que tinguin o poguessin tenir accés a les referides dades.

ESCOLA PERE IV garanteix, així mateix, que complim amb normes de seguretat acceptades de manera general per protegir la informació que se li facilita per l’Usuari, tant durant la transmissió com durant la recepció d’aquesta i el seu emmagatzematge. Mètodes que es consignen en el preceptiu Document de Seguretat conformement a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant això, es posa de manifest i l’Usuari admet i assumeix conèixer que cap mètode de transmissió o emmagatzematge electrònic és cent per cent (100%) segur. Per tant, ESCOLA PERE IV no pot garantir la seva absoluta seguretat, sinó solament la màxima diligència quant a la mateixa i fins a aquest límit es fa responsable.

L’Usuari assumeix, admet que coneix i consent que ESCOLA PERE IV , a l’empara del que es disposa en l’article 21 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre de Desenvolupament de la LOPD, subcontracti l’emmagatzematge dels continguts i informacions pujats i/o compartits a través del seu web i, en conseqüència, de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos, produint-se, per tant, una cessió dels mateixos a la companyia que consideri oportuna, de la propietat de la qual seran els servidors en els quals s’allotgin els continguts de conformitat amb el Contracte subscrit entre la mateixa i ESCOLA PERE IV , tractarà els Documents exclusivament amb la finalitat de prestació del servei de hosting assenyalat i seguint expresses instruccions de ESCOLA PERE IV i, per extensió, de l’Usuari com a responsable del Fitxer. La subcontractació consistirà, única i exclusivament, per tant, en l’emmagatzematge de les dades, és a dir, servei de Hosting i, en conseqüència, per a aquesta fi seran cedits, sense que es produeixi un tractament addicional de les dades per l’empresa subcontractada.
La cessió així operada quedarà regulada, en tot cas, en un Contracte subscrit entre ESCOLA PERE IV i el cessionari en el qual quedi clarament diferenciada la finalitat per la qual es produeix la cessió de les dades.

A resguard del que es disposa en les Clàusules anteriors, ESCOLA PERE IV , en cap cas, revelarà la informació personal que consti en els seus fitxers a tercers sense explicar per a això amb el consentiment exprés de l’Usuari i únicament utilitzarà les dades incorporades als fitxers a fi de facilitar a l’Usuari l’accés al servei i, en cas que l’Usuari hagués prestat el seu consentiment a aquest efecte, per a l’enviament de comunicacions comercials, informació del producte i servei, i/o ofertes i promocions.
Igualment, ESCOLA PERE IV garanteix que no vendrà, llogarà o, de qualsevol forma lucrativa, cedirà les dades personals dels Usuaris, ni els instruments o adreces per comunicar-se amb els mateixos, excepte en aquells supòsits en els quals sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del Contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual si escau, com puguin ser els tractaments amb finalitats publicitàries. Si l’Usuari no estigués conforme amb algun dels tractaments indicats en la present política, l’Usuari podrà dirigir-se a ESCOLA PERE IV amb la finalitat de que el seu dret d’oposició als tractaments es faci efectiu.
Per al correcte ús de les seves Aplicacions i l’optimització dels seus recursos, ESCOLA PERE IV podrà recomanar-li que accedeixi a llocs web o suports de tercers o, fins i tot, que procedeixi a la descàrrega i configuració de programari de tercers sobre els quals ESCOLA PERE IV no té cap tipus de control. La present Política de Privadesa no resulta d’aplicació als citats llocs web, suports o programari. Per això, en aquest sentit, qualsevol activitat que l’Usuari dugui a terme en relació a llocs o productes aliens a ESCOLA PERE IV haurà de regir-se pels termes, condicions, avisos legals i política de privadesa de les mateixes, de les quals ESCOLA PERE IV no es fa responsable.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, ESCOLA PERE IV , exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a aquells Usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d’aquest tipus de comunicacions. No obstant això l’anterior, mitjançant l’acceptació dels Termes i Condicions de la Web i s’aquesta Política de Privadesa, els Usuaris accepten expressament i autoritzen a ESCOLA PERE IV a remetre’ls ofertes i comunicacions publicitàries que es trobin vinculades amb el seu web. L’Usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció d’aquest tipus de comunicacions a qualsevol moment, mitjançant notificació a ESCOLA PERE IV en la forma prevista en la Clàusula precedent o seguint si escau les instruccions que apareixen al final dels nostres correus electrònics.

La present Política de Privadesa i Protecció de dades de caràcter personal podrà ser modificada, alterada i/o substituïda, a qualsevol moment, com a conseqüència de possibles canvis legislatius, jurisprudencials, dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment o en funció de les pràctiques, usos i costums del sector, així com a causa de qualssevol canvis decidits unilateralment per l’adreça de ESCOLA PERE IV , s’hagin d’o no a les raons antedichas, que, en qualsevol cas, es compromet a facilitar a l’Usuari, de manera visible, informació suficient de la modificació que pogués sofrir la Política de Privadesa.
En qualsevol cas, l’Usuari accepta que la Política de Privadesa vigent a cada moment i la qual assumeix i accepta com a conseqüència de l’ús i navegació al seu web, després de la modificació eventualment operada és la que es trobi publicada a cada moment a la pròpia Web a la seva pàgina Home, a tot moment accessible per a l’Usuari.

Política de cookies. Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies